ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, December 22, 2013

(ಹಂಗ್)-ರೀ

 ***********************************************************************************************
ಚಿಗುರೆಲೆ ಹಸಿರೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ 
ಒಣಗುವುದು /
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ 
ಹಸಿವು... 
ಎಂದಿಗೂ ನೀಗಲಾರದು //
*********************************************************************************************** 

No comments:

Post a Comment