ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, December 22, 2013

ರೋಗಿ-ವೈದ್ಯೆ=ನೈವೇದ್ಯೆ

*********************************************************************************************** 

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಅರೆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ 
ಮನಕೆ ಅರೆಗುಳಿಗೆಯ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು /
ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಲ್ಲ!!
ಹೃದಯದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನೇನಾದರೂ 
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ?


ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾದರೆ 
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ
ಆದಿ/
ಫಲಕಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ಸುಶ್ರೂಷೆಗೆ ನೀನೇ ಆಗಬೇಕು
ದಾದಿ//


*********************************************************************************************** 

No comments:

Post a Comment