ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, December 22, 2013

***********************************************************************************************
 ಮುಂಗಾರು!
________
ಭಾವವೆಂಬ ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆ ಕಾಣದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಬರಗಾಲ!
ಈಗ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಳಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ, ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಆಗಮನದ ಮಳೆಗಾಲ!


(ಓವರ್) ಡೋಸ್
_______________________
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಕರೆಗೆ ಎನ್ನ ಚರದಿಂದ ಬರುವ
ಮೊಳಗುವಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯು, ಕಂಪನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಈ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ.

(ಚರ=ಮೊಬೈಲು, ರಿಂಗ್ಟೋನ್=ಮೊಳಗುವಿಕೆಯ ಧ್ವನಿ, ವೈಬ್ರಟೆರ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ=ಕಂಪನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ)


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment