ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, March 15, 2013

ದೊಡ್ದತನದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡತನ !

***********************************************************************************************
ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಂ ಪಡೆದು 
ಕೊಂಕು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ನೋಡ !
ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವಂ ತಿದ್ದುವ ಮನವಿಲ್ಲದೆಡೆ 
ಜರಿದು ಅಣಕಿಸುವ ಉದ್ದಟತನ ನೋಡ !
ಹಿರಿತನದ ಅಹಮಿನಲಿ ಕಿರಿತನವ ತೋರಿ 
ದೊಡ್ದವನೆನುವ ದಡ್ಡನಾದ ಗತಿಯ ನೋಡೋ ಶಂಭುಲಿಂಗ !

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment