ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, March 15, 2013

ರಾತ್ರಿ !

***********************************************************************************************
ನನ್ನ ಮನವೆಂಬ 
ಶಾಂತ ಕಡಲ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ 
ಆಗಸದಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದಿರರ
ತೋರಿಸುವ ಸಮಯ !
ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲಿ
ಒಲವೆಂಬ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ, ಬಸೆದು 
ಹೃದಯದ ಹಸಿವ ನೀಗಿಸುವ 
ಅಮೃತಂಗಮಯ !

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment