ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, April 23, 2015

ಕರ್ 'ಮ'

***********************************************************************************************
ಕರ್ಮವ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನ್
ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಂದೊಡೆ
ಕರದಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ಮವನ್ ಅರುಹಲಾಗದು!!
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment