ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, April 13, 2015

ದೇವರ `ವರ`

***********************************************************************************************

ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಹೂವನು 
ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಹ್ರದಯವೆಂಬ ದೇವರ
ಬಳಿ ಇತ್ತು ಪೂಜಿಸಿ
ವರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment