ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, January 30, 2013

ಮಾಯಾ ನಶೆ !!

***********************************************************************************************

ದೇಹಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಬಿದ್ದೆಡೆ ತನ್ನ ಇರುವನ್ನೇ ಮರೆಸುವನು ಪರಮಾತ್ಮ !
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದೆಡೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಪರಮಾತ್ಮ !
ಎರಡರ ದಾಸನಾದೆಡೆ ಇವನಾಗುವನು ಮಾಯಾ ಲೋಕದ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ!


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment