ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, October 12, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿಮುತ್ತುಗಳು !!

***********************************************************************************************


-೧-


ಹಸಿದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲನುಣಿಸಿ 
ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಿನ್ನಯ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು !


-೨-


ಕಪ್ಪಾದ ನನ್ನ ಬಾಳೆಂಬ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಇಂಪಾದ ದನಿಯಂತೆ 
ನೀನು ಬಂದೆ ಮನಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದೆ !


-೩-


ನಿನ್ನಯ ನೆನಪುಗಳ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವತನಕ ಎನ್ನಯ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ ನೀನು ಅರಳಿ ಸುಗಂಧವ ಬೀರುತ ಎನ್ನ ಮನವ ತಣಿಸುವೆ!~ ಜಿ. ಪಿ .ಗಣಿ ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment