ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, September 1, 2015


***********************************************************************************************
ಸದಾ ಮಗುವಾಗಿ
ನಗುವ ಹೂವಾಗಿ
ಹೊಳೆವ ರವಿಯಾಗಿ
ಶಾಂತ ಶಶಿಯಾಗಿ
ಮನದ ಆಗಸದಿ
ಜೋಕಾಲಿಯಾಡುತಿರುವಾಸೆ!!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment