ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, September 10, 2015

ಧ್ಯಾನ!


***********************************************************************************************

ಮೌನ ಧ್ಯಾನದ್ಯಾತ್ರೆಯೋಳ್
ಕತ್ತಲ ಗವಿಯನ್ ಹೊಕ್ಕು
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ
ದರುಶನವು ಕಾಣತಿರ್ಪುದು
ಶೂನ್ಯದಿಂ ಅನಂತದೆಡೆಗೆ...


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment