ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, April 20, 2012

"ಮತ್ತೆ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಸ್ನೇಹದ-ಕಡಲನುಳಿಸಲು"

***********************************************************************************************


ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನದಿ ನೊಂದು ,

ಬೆಂದು , ಹೊರಬಂದು ,

ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತೆಂದು

ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ - ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ದ್ವಂದಯರಲಿ

ಯಾವುದು ಬೇಕೆಂದು

ಪರದಾಡಿದ

ನೋವಿನ ಕಥೆಯ

ನಿನಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲೆಂದು

ಗೆಳತಿ ಬರೆಯುತಿರುವೆ ಈ ದಿನದಂದು

ಪ್ರೀತಿಯ ಓಲೆಯೊಂದು .


ಮತ್ತೆ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಸ್ನೇಹದ-ಕಡಲನುಳಿಸಲು


ಮತ್ತೆ ಬಾ ಗೆಳತಿ,

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲನುಳಿಸಲು,

ನನಗಾಗಿ ನಾ ಮೌನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ,

ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ,

ಪ್ರೇಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸದೆ ,

ದ್ವೇಷವ ನಾ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೆ ,

ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನಲ್ಲ ,

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವ

ಶಕ್ತಿ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ,

ಸಾತ್ವಿಕನೆಂಬ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ,

ವಾಸ್ತವದ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ

ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ,

ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವ ಪರಿಯು ನನಗೆ

ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ,

ಒಡೆದು ಹೋದ ಕನ್ನಡಿಯ

ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ,

ನನಗಿಂತ ನೀ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ,

ಮೌನದಿ ನಾ ನಿನ್ನನೂ ಅರಿತಿದ್ದೆನಲ್ಲ ,

ನೀ ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾ ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲವೇ,

ಪರರಂತೆ ಪಿಜ್ಜಾ - ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನಿಸುವ

ಹವ್ಯಾಸ ನನ್ನದಲ್ಲ ,

ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೆನಲ್ಲ ,

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹದ ಪರಿಯ

ನೀ ಅರಿಯದೆ ನನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ,

ನಾನಿತ್ತ ಮಮತೆ ನಿನಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ,ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಗೆಳತಿ ,

ನೀನು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಸಹೃದಯಿಯಲ್ಲವೇ?

ಅದು ಬಂದದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದಲ್ಲವೇ?

ನೀ ನನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳತಿ , ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ

ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ತೋರುವ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟೆ ,

ಮಾತೆಯ ನೋವನೇನೆಂಬುದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ,

ತಂದೆಯ ಹೊಣೆಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಜ್ನಾಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ,

ನನ್ನ ನಾ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ,

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಪೊರೆಯ ತೆಗೆದು ಆಶಾವಾದಿ

ಎಂದು ಬೀಘುವ ಮನೋಲ್ಲಾಸವ

ನೀ ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ !

ಮತ್ತೆ ಬಾ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹದ-ಕಡಲನುಳಿಸಲು...........

-@(-ಗಣಿ -)@-

ಓ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ- ಕೋಟಿ ನಮನ
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment