ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, November 19, 2014

ಅಗೋಚರ

***********************************************************************************************
ಆಗಸವೆಂಬ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ನೀನೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದೆ?
ಲೆಕ್ಕಕೆ ಸಿಗಲಾರದಷ್ಟು ಸೌರಮಂಡಲಗಳಿಹವಿಲ್ಲೀ... 
ಆದರೂ ಅದರೊಳಗಿನ ಭೂಮಿ ನೀನಾ?
ಮೌನ ನೀನಾಗಿ
ನನ್ನಾತ್ಮ ಜಾರುತಿದೆ ಕಾಣದೂರಿನೆಡೆಗೆ...
ನೀ ಜೀವ ಧರಿಸಿರುವೆ
ಎನಗೆ ಭಯವ ತಂದಿರುವೆ
ಯಾರು ನೀ! ಭಾವನೆಯೇ?
ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ?
ಏಕೆ ಬಂದೆ?
ನನ್ನೊಳಗಿನ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವ ಕಾಣುತಿಹೆ
ನನ್ನ ನಾ ಮರೆಮಾಚುತಿಹೆ!
ಯಾರು ನೀ! ಭಾವನೆಯೇ?
ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ?
ಏಕೆ ಬಂದೆ?
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment