ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, September 28, 2013

***********************************************************************************************
ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು 
ನಿನ್ನನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ 
ಭಯ ಆವರಿಪುದು!
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಷ್ಟು 
ನನ್ನನು ನಾ ಮರೆಯುವ 
ಅಳುಕು ಆವರಿಪುದು!

ನಾ ನೀನಾಗುವ ಮುನ್ನ 
ನೀ ನಾನಾಗುವ ಮುನ್ನ 
ಕಣ್ಣಲಿ ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು ಮರೆಯೋಣ ಲೋಕವ 
ಒಮ್ಮೆ ಬರುವೆಯ; ಓ ಒಲವೆ!
ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುನ್ನ.

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment