ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, November 25, 2013

ಕೋರಿಕೆ!

***********************************************************************************************
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದೆ
ಎನ್ನಂತರಂಗವನು 
ಕಾಣದ ಆ ಅಂತರಂಗವನು 
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿ ನಾನು 
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾಣುತಿರುವೆ
ಮತ್ತೆ ಬಳಿ ಬಂದೆನ್ನಂತರಂಗದ 
ಕದವನು ತಟ್ಟುವೆಯಾ!!!
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment